نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 9-24

علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده