نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-16

حسن رضا اعتباریان؛ روی ویلکوگسون