نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-16

محمدرضا تسلیم پور؛ مجید راحمی