نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

دوره 2، های 1 و 2، فروردین 1379، صفحه 33-42

علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی