نویسنده = �������������� �������� ��������
واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

دوره 2، های 1 و 2، فروردین 1379، صفحه 43-50

غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی