نویسنده = ������ �������� �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 51-58

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی