نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان کرمان

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 59-68

صدیقه نبی ئیان