نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های نخود کابلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 27-38

یداله فرایدی