نویسنده = علی اکبر محمودی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عملکرد لاین های پیشرفته نخود سفید در کشت زمستانه دیم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-58

علی اکبر محمودی؛ الیاس نیستانی


2. تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 61-65

الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی