نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روشهای تشخیص و تعیین مکان ژن‌های کمّی در جوامع دامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 53-72

داوود کلبه داری