نویسنده = ���������� ����������������� ������
اثر سطوح مختلف ازت بر روند رشد و کیفیت پروتئین در دانه سورگوم‏

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 59-68

محمد جواد ‏میرهادی؛ علی مختصی ‏بیدگلی