نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 101-110

مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار