نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 101-110

مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار