نویسنده = ������������ ����������������
کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 111-122

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری


بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 123-136

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری