نویسنده = عبدالمجید لیاقت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند تغییرات آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه در مزارع کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 137-150

عباس کاویانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمد افشار اصل


3. کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 19-27

آرش ذامیادى؛ على رضا حسن اقلى؛ عبدالمجید لیاقت