نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه در مزارع کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 137-150

عباس کاویانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمد افشار اصل