نویسنده = �������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-52

معصومه حاجی حیدری؛ امیرحسین چیذری