نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-20

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی


2. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 151-162

سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد