نویسنده = ���������� �������� ������
شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 47-56

مجتبی رنجبر؛ محمدرضا نقوی؛ عباس علی زالی؛ محمد جعفرآقایی؛ محسن مردی