نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چند جدایه ایرانی قارچ ((Vuillemin Beauveria bassiana روی شته روسی گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-127

علی محمدی پور؛ احمد بغدادی؛ مهران غزونی؛ اسداله میرکریمی؛ نجمه نیک پور