نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-137

سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی