نویسنده = ������ ���������� ������������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی