نویسنده = �������������� ��������
بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

دوره 9، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-10

مجید درویشی؛ منوچهر سوری؛ حمیدرضا انصاری رنانی