نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-20

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی


2. بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 161-172

یاسر محمدی؛ حامد رفیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ نوید لقمانی؛ مهدی رحیمیان