نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده


2. تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 39-49

مریم حسینى؛ على اکبر عبادى؛ حمید شفیعی ثابت