نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی