نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی


2. بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده