نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 29-37

منیژه سبکدست؛ فرنگیس خیال پرست