نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 39-49

مریم حسینى؛ على اکبر عبادى؛ حمید شفیعی ثابت