نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 43-54

على جعفری ملک آبادى؛ سید فرهاد موسوى؛ مجید افیونى؛ اردشیر خسروى