نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 13-26

حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده