نویسنده = �������� ���������� ��������
معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

دوره 2، های 1 و 2، فروردین 1379، صفحه 51-58

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی