نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 13-26

حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده


2. معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 51-58

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی