نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 27-34

على دماوندى؛ على اکبر صدر افشار؛ مصطفى عبادى