نویسنده = ���������������� ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 61-66

سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى