نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دست

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 67-68

محمدرضا نجفى شهری