نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 53-66

امید زمانی؛ علی دماوندی؛ پیمان فروزش