نویسنده = ���������� �������������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی بر مراحل رویشی و زایشی و عملکرد دانه ارقام ذرت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-84

غلام علی اکبری؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ بهروز فوقی؛ ناهید حریری