نویسنده = ��. �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای برآورد هیدرولیک جریان در آبگذرهای پیچیده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 85-86

محمود مشعل؛ دیوید ج. بال


2. بررسی هیدرولیک جریان در آبگذر پیچیده با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 43-52

محمود مشعل؛ دیوید ج. بال