کلیدواژه‌ها = نان
تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن


اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری