نویسنده = رخشانی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 39-52

حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ حمید رخشانی