نویسنده = ‏آستارایی، علی رضا‎ ‎
تعداد مقالات: 1
1. اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-12

علی رضا‎ ‎ ‏آستارایی؛ ابراهیم فتاحی کیاسری