همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

ریحانه صادقیان پور

کارشناس پژوهشی، معاونت علمی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abujournal@ut.ac.ir