نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده