مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور طراحی شبکه های زهکشی زیر زمینی ضرورت دارد که هدایت آبی اشباع خاک تعیین گردد. یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری هدایت آبی اشباع خاک روش پمپاژ به داخل چاهک است. روش دیگری که اخیراً برای اندازه گیری فوق پیشنهاد شده است روش پرمامترگلف می باشد. از هر دو روش برای اندازه گیری هدایت آبی اشباع خاک در بالای سطح ایستایی و یا آبشویی املاح اضافی خاک اجرا می شود، استفاده می گردد. برای مقایسه روش پمپاژ به داخل چاهک با روش پرمامترگلف، آزمایش هایی در دو مزرعه در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. از مقایسه دو روش نتیجه شد که در روش پمپاژ به داخل چاهک روند کامل تری از تغییرات نفوذپذیری (و درنهایت هدایت آبی اشباع) خاک نسبت به زمان اندازه گیری می شود، ولی در روش پرمامترگلف هدایت آبی اشباع در مدت زمان کمتری اندازه گیری می شود. با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به نام GEFI (مدل عمومی نفوذ) اطلاعات اندازه گیری شده برازش داده شد. نتایج نشان داد که این مدل قادر است اطلاعات اندازه گیری شده را برای هر دو روش به خوبی برازش دهد و هدایت آبی اشباع را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil saturated hydraulic conductivity under shallow well and Guelph permeameter method above the water table

نویسندگان [English]

  • Behrouz Mostafa zadeh 1
  • Seyed Farhad Mousavi 2
چکیده [English]

To design subsurface drainage systems, it is necessary to determine the saturated hydraulic conductivity of the soil. One of the most common methods for field measurement of this parameter is the shallow well pump-in test method. Another method which has recently been introduced for the above measurement is the Guelph permeameter method. Both methods are used to measure the soil saturated hydraulic conductivity in the field above the water table, where the main purpose of drainage is to prevent rising the water table or to leach the excess salts from the root zone. To compare shallow well method with the Guelph permeameter method, field measurements were conducted under the same conditions at two different fields. From comparisons of the two methods it was resulted that the shallow well pump-in test method is able to measure a more complete trend of soil infiltration variability (and finally the saturated hydraulic conductivity) with respect to time, although the Guelph permeameter method is able to measure this parameter of the soil in a much shorter period of time.
A computer model, named GEFI (General Equation for Infiltration), was used to fit the field data. The results showed that the model is able to closely fit field data for both methods and predict the soil saturated hydraulic conductivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • General infiltration model
  • Guelph permeameter
  • Hydraulic conductivity
  • Shallow well pump-in test method