کشاورزی (منتشر نمی شود) (JOA) - فرایند پذیرش مقالات