بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابوحسین، گیتی [1] بخش سم¬شناسی، اداره کنترل دارو و غذا، تهران ‏
 • احتشامی معین آبادى، محمد جواد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان
 • احسانی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • احمدی، الهام [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
 • احمدی، الهام [1] استادیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • احمدی، الهام [1] بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران‏
 • احمدی، الهام [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران
 • احمدی، محمدرضا [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش دانه های روغنی، البرز
 • احمد زاده، مریم [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • احمدی ندوشن، منصور [1] مربی گروع علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدی ندوشن، منصور [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • احمدى، على محمد [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان، هرمزگان
 • ادریسی، بهزاد [1] مربی پژوهش، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی، محلات، استان مرکزی
 • اربابی، مسعود [1] استادیار، بخش تحققیقات جانورشناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • اربابی، مسعود [1] بخش تحقیقات جانور شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • اربابی، مسعود [1] دانشیار، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • اربابی، مسعود [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ‏ایران
 • ارزانی، کاظم [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏
 • ارزانی، کاظم [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس‏
 • ارزانی، کاظم [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران‏
 • ایروانی، هوشنگ [1] استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ایروانی، هوشنگ [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • ایروانی، هوشنگ [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایروانی، هوشنگ [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایروانی، هوشنگ [1] دانشیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • اسدی، علی [1] استادیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏
 • اسدی، علی [1] استادیار، گروه آموزش و ترویج کشاوری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏
 • اسدی، علی [1] استادیار، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏
 • اسدی، علی [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • اسدی، علی [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • اسکارسبریک، دیوید [1] دانشیار دپارتمان کشاورزی، امپریال کالج وای، دانشگاه لندن، آشفورد
 • اسکافی، محسن [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته تاسیسات آبیاری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • اسکافی، محسن [1] کارشناس گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، پاکدشت
 • اسلامیان، سید سعید [1] دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اسلامیان، سید سعید [1] دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • اسلامیان، سید سعید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اشرف جعفری، علی [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران، تهران
 • اصغری، ابوالفضل [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه¬پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • اصغرزاده، احمد [1] عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد بازنشسته، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ‏
 • اعتباریان، حسن رضا [1] استاد، گروه گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • افشاری، محمدرضا [1] کارشناس بخش آقت کش ها ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • افشار اصل، محمد [1] کارشناس‌ ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • افضل زاده، احمد [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • افضل زاده، احمد [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • افضل زاده، احمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • افضل زاده، رضا [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 • افضل‌ زاده، احمد [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • افیونی، داود [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران‏
 • افیونى، مجید [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اکبری، غلام عباس [1] استادیار، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اکبری، غلام عباس [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اکبری، غلام عباس [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران - ایران
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اکبری، غلام عباس [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اکبری، غلام علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اکبری، مرتضی [1] دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • اکبری، مرتضی [1] دانشجو دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • اکبرى، غلام عباس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اکبرى، غلام على [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اله دادی، ایرج [1] استادیار، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] دانشیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اله دادى، ایرج [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • اله قلی پور، مهرزاد [1] عصو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • اله قلی پور، مهرزاد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • امامی میبدی، محمد علی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • امانی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، استان چهارمحال بختیاری
 • ایمانی، سهراب [1] استادیار، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‏
 • امیدوار، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • امیرنژاد، حمید [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران
 • امیرنژاد، حمید [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران
 • امینیان، حشمت اله [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ‏
 • امینیان، حشمت اله [1] دانشیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • امینیان، حشمت اله [1] دانشیار گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • انصاری رنانی، حمیدرضا [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‏
 • انفراد، اکبر [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

ب

پ

ت

ث

 • ثابتی، علی [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان

ج

چ

 • چیذری، امیرحسین [2] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • چیذری، امیرحسین [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • چیذری، امیر حسین [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • چیذرى، امیر حسین [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • چوبچیان، شهلا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • چوبچیان، شهلا [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی

ح

خ

 • خادم، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • خیال پرست، فرنگیس [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • خانجانی، محمد جواد [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • خداپرست، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان
 • خدادادی، شهرام [1] کارشناس، موسسه تولید بذر الیت چغندرقند، فیروزکوه، تهران
 • خداکرمیان، غلام [1] استادیار سابق گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خیری، عباس [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران
 • خزائی، جواد [1] استادیار، گروه فنی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • خسروشاهی، مهدی [1] دانشیار بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی
 • خسروشاهی، مهدی [1] دانشیار، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • خسروشاهلی، محمود [1] استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • خسروى، اردشیر [1] کارشناس محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خلیلی، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، البرز
 • خواجه احمد عطارى، احمد على [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • خوجینی، علی ولی [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

د

 • دادی، ایرج اله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران - ایران
 • دانشیان، جهانفر [1] استادیار پژوهش، بخش دانه¬های روغنی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج‏
 • درستی، حمید [1] عصو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • درویشی، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏
 • دماوندی، علی [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • دماوندى، على [1] مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان
 • دهستانی، مریم [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • دهقانی، علی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان
 • دوست، رمضان علی [1] کارشناس ارشد, گروه زراعت و اصلاح نباتات, پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران, تهران - ایران

ذ

 • ذامیادى، آرش [1] کارشناس ارشد گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

ر

 • راحمی، مجید [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • ربیعی، بابک [1] استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • رجبی، غلام رضا [1] استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • رحیمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رحیمیان مشهدی، حمید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
 • رحیمی خوب، علی [1] مربی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • رحیم زاده، معصومه [1] کارشناس‎ ‎ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏
 • رحیمی میانجی، قدرت اله [1] استادیار، دانشکده علوم کشاورزی ساری، دانشگاه مازندران، مازندران
 • رحیم نیا، فاطمه [1] کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، لرستان - ایران‏
 • رخشانی، حمید [1] کارشناس ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رشیدی، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، استادیار گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان
 • رضایی فر، جواد [1] کارشناس ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • رضوانی خورشیدی، عنایت [1] کارشناس ارشد رشته اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران
 • رفیعی، حامد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رفیعی، حامد [1] دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • رفیعی، مجید [1] عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • رنجبر، مجتبی [1] دانشجوی دکترای زراعت و اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • روستا، کوروش [1] مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • روستایی، علی [1] دانشیار گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • رئیسی، فایز [1] دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، استان چهارمحال بختیاری

ز

 • زارعی دستگردی، زهرا [1] مربی، دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان، اصفهان
 • زالی، عباس علی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • زمانی، امید [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی نهبندان، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان، خراسان
 • زندی، پروین [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

س

 • سبزواری، امید [1] دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران‏
 • سبکدست، منیژه [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • سحری، محمدعلی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سحری، محمد علی [1] استادیار پژوهشکده غله و نان کشور، تهران
 • سحرى، محمد على [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سیدمحمدی، سید علی رضا [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، خوزستان
 • سیدمحمدی، نسرین السادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • سیدین اردبیلی، سید مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • سرافراز، عصمت [1] دانشجوی دوره دکتری رشته زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوز
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • سندگل، محمود [1] کارشناس ارشد، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران‏
 • سینگ، جناردان [1] دپارتمان حشره شناسی و جانور شناسی کشاورزی، انستیتو علوم کشاورزی، دانشگاه هندوی بنارس، هندوستان
 • سهرابی، تیمور [1] استاد، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • سهرابی، تیمور [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • سوری، منوچهر [2] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏

ش

ص

 • صاحبانی، نوازاله [1] استادیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • صالحی، عبدالرضا [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • صالحی، مهناز [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور‏
 • صدر افشار، على اکبر [1] مربی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان
 • صدیقى، حسن [1] استادیار، گروه ترویج آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • صفا، لیلا [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صفا، لیلا [1] دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • صفری، محمود [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
 • صمیمی اخیجهانی، هادی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • صمیمی اخیجهانی، هادی [1] کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ض

 • ضیایی ‌اصل، سید فاضل [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • ضرابی، مهدی [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم گیاهی و دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ط

ع

 • عبادی، علی [1] دانشیار، گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران‏
 • عبادى، على اکبر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • عبادى، مصطفى [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان
 • عبدی، وحید رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • عبداله زاده، غلامحسین [1] دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏
 • عبداله زاده، غلام حسین [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • عبداله زاده، غلام حسین [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏
 • عبداله زاده، غلام حسین [1] دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏
 • عرب حسینی، اکبر محمد [1] دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • عرب محمد حسینی، اکبر [1] استادیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • عزیزی، محمد حسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • عطایی، کمال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، آذربایجان غربی
 • عظیم زاده، مرتضى [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
 • علی دوست، رمضان [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • علیزاده، عزیزاله [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • علیزاده، محمد رضا [1] پژوهشیار، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان ‏
 • علم بیگی، امیر [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • علیمردانی، رضا [1] استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • علوی، سید ناصر [1] استادیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

غ

 • غزونی، مهران [1] استادیار، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • غلامی پرشکوهی، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشیار، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان

ف

ق

 • قاسمی پیربلوطى، عبداله [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • قاسمی پیربلوطى، عبداله [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری
 • قاسمی پیربلوطى، عبداله [1] مری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری
 • قدسی، محسن [1] ارشد مؤسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان - ایران
 • قدسى، محسن [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • قراچمنلو، محمد [1] کارشناس ارشد رشته مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران
 • قطب شریف، سید جواد [1] استادیار تحقیقات آفت کش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، اوین، تهران
 • قندی، داود [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • قهاری، حسن [1] استادیار حشره‌شناسی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • قهاری، حسن [1] استادیار حشره‌شناسی، گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران
 • قهاری، حسن [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران ‏
 • قهاری، حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • قهرمان، نوذر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، البرز – ایران

ک

 • کاظمی تبار، سید کمال [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران
 • کیانی منش، حسین رضا [1] مربی اداره کل پرورش و اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل، وزارت جهاد کشاورزی
 • کیانمهر، محمدحسین [1] دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • کیانمهر، محمدحسین [1] دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • کیانوش، غلام عباس [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، مازندران
 • کاویانی، عباس [1] دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • کریمی، آصف [1] کارشناس ارشد، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏
 • کلایی، علی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، تهران
 • کلانتری، خلیل [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • کلانتری، خلیل [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏
 • کلانتری، خلیل [1] دانشیار، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏
 • کلبه داری، داوود [1] استادیار ، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران
 • کیمیاگری، علی محمد [1] استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره¬وری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • کوچک زاده، صلاح [1] استادیار گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • کوچک زاده، صلاح [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

گ

ل

 • لیاقت، عبدالمجید [1] استادیار گروه آبیاری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • لقمانی، نوید [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

م

 • مجاوریان، سید مجتبی [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران
 • مجد نصیری، بهرام [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، اصفهان - ایران‏
 • مجنون حسینى، ناصر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محیسنی، عبدالامیر [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد، لرستان
 • محیسنی، عبدالامیر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان، خرم آباد
 • محمدی، یاسر [1] دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • محمدی، محمد [1] کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • محمدی، هومن [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏
 • محمدی پور، علی [1] مربی، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • محمدزاده، سعید [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)، اهواز
 • محمد ولی سامانی، جمال [1] استادیار گروه مهندسی تاسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محمودی، سید باقر [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، تهران
 • محمودی، علی اکبر [1] عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان، خراسان
 • محمودی، علی اکبر [1] هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان، خراسان شمالی ‏
 • محمودی، علی‎ ‎اکبر [1] عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان، خراسان - ایران‏
 • مختاری، سمیه [1] دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • مختاری حصاری، آرزو [1] مربی، دانشگاه پیام نور مرکز اهر، آذربایجان شرقی
 • مختصی ‏بیدگلی، علی [1] کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران‏
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملاثانی اهواز، اهواز
 • مدنی‏، حمید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک - ایران
 • مرادی شهربابک، حسین [1] مربی پژوهشی اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان
 • مردی، محسن [1] استادیار، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران
 • مردوخی، وفا [1] عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‏
 • میرشکاری، علی [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • میری قلعه نویى، مینا [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • میرکریمی، اسداله [1] استاد بازنشسته، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، تهران
 • میر محمدی میبدی، سید علی محمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏
 • میر هادی، سید احمد [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دامپروری کشور
 • مساح، جعفر [1] استادیار، گروه فنی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • مساح، جعفر [1] استادیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • مستوفی، یونس [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • مشیرى، فرشته [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشعل، محمود [1] استادیار گروه آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
 • مشعل، محمود [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • مصدق، محمد سعید [1] استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان
 • مصطفی زاده، بهروز [1] استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مظلوم زاده، سید میثم [1] مربی، دانشکده کشاورزی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان
 • معینی، محمد مهدی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏
 • مقدم واحد، محمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • مقومی، مهشاد [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه¬پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
 • مهرآور، حامد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • مهرآور، حامد [1] کارشناس ارشد، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • موحدیان عطار، آصفه [1] کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • موسوی، سید فرهاد [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • موسویان، سید نادر [1] دستیار علمی دانشگاه پیام نور خوزستان، خوزستان
 • موسوی شلمانی، احمد [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی
 • موسوى، سید فرهاد [1] استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • مولوی، الهام [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ن

و

ه

ی