درباره نشریه

نشریه کشاورزی، نشریه سابق پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران از سال 1378 تا بهار 1388 فعالیت داشته است. از آبان ماه سال 1388 مجلات علمی - پژوهشی به صورت تخصصی به فعالیت خود ادامه می دهند.

 

مجلات تخصصی پردیس:

 

به زراعی کشاورزی

 

 مدیریت آب و آبیاری

 

 تولیدات دامی

 

 به نژادی گیاهان زراعی و باغی

  

IJHST