اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضائیان

تغذیه نشخوارکنندگان دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

abujournalatut.ac.ir

سردبیر

ناصر امام جمعه کاشان

ژنتیک و اصلاح دام استاد بازنشسته گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

nasser_ejkatyahoo.com

دبیر تخصصی

حسن رضا اعتباریان

استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

etebaratut.ac.ir

حمید ایران نژاد

استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

irannejadatut.ac.ir

محمودرضا بهبهانی

آبیاری و زهکشی، تخصص: هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و خاک دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=irrigation-group
behbahniatut.ac.ir

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ghanadhaatut.ac.ir

مجید راحمی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

rahemiatshirazu.ac.ir

محمد صفری

دانشیار، گروه علوم صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

safariatut.ac.ir

برات قبادیان

دانشیار، گروه ماشین آلات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ghobadianatmodares.ac.ir

محمد حسین کیانمهر

ماشین های کشاورزی، تخصص: خواص حرارتی و رطوبتی مواد کشاورزی فن آوری فرآوری مواد زیست توده کشاورزی دانشیار، گروه فنی مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=technical-group
kianmehratut.ac.ir

کورش وحدتی

باغبانی، تخصص: بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه/ کشت بافت/ گردو دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=horticulture-group
kvahdatiatut.ac.ir

مهدی همایی

فیزیک خاک دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

homaieatmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

ریحانه صادقیان پور

کارشناس پژوهشی، معاونت علمی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=journals
abujournalatut.ac.ir