مدل توسعه شاخص سطح برگ مزرعه گندم زمستانه در رابطه با شرایط رطوبت خاک

نویسنده

استاد موسسه تحقیقات خاک و اب ایران

چکیده

شاخص سطح برگ (LAI) به عنوان پارامتری مهم برای نشان دادن رشد قسمت هوایی گیاهی استفاده می شود. رشد هوایی گیاه میزان تابش نور به گیاه, میزان فتوسنتز، مقدار تعرق گیاهی، کل مواد ساخته شده توسط گیاه و نهایتاً میزان محصول را منترل می نماید. علاوه بر آن شاخص سطح برگ در روشهای استفاده از عکس های ماهواره ای مورد استفاده قرار می گیرد. مدل کامپیوتری SWLEWW برای شبیه سازی رشد روزانه شاخص سطح برگ گندم واریته قدس در رابطه با تغییرات شرایط رطوبتی خاک طراحی شده است. مدل دارای دو بخش است: (1) برنامه SWATRE : تغییرات رطوبت خاک را در طول رشد شبیه سازی می کند. (2) برنامه LEWW : افزایش شاخص سطح برگ را در طول رشد تعیین می نماید. هر دو برنامه کامپیوتری هم زمان کار نموده و در پایان هر روز میزان رشد، بهم ارتباط داده می شوند. امکان استفاده از مدل با انجام چند آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج از طریق کشت گندم در سری خاک مزرعه مورد بررسی قرار گرفته است. ارقام اندازه گیری شده شاخص سطح برگ با مقادیر حاصل از اجرای مدل بسیار نزدیک به هم است و بدین ترتیب استفاده از مدل در شرایط آب و هوایی کرج برای گندم زمستانه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling leaf area index (LAI) extension of winter wheat as a function of moisture condition

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Farshi
چکیده [English]

The SWLEWW computer model (Soil Water Leaf Extension of Winter Wheat) Was developed in order to simulate the daily extension of winter wheat (Triticum aestivum L. cv.Ghods) leaf area as a function of soil moisture stress. The model consists of two main components: (1) the previously developed SW A TRE (Soil Water and Actual Transpiration Rate Extended) program for simulating the soil water budget and (2) the LEWW (Leaf Area Extension of Winter Wheat) program which was established for simulating the time variation of the LAI. Both programs operating simultaneously are linked at the end of each day. SWLEWW model was tested using data of winter wheat monitored on an experimental field in Karadj (Iran), on a soil belonging to the Mazraeh soil serie , (Xerochreptic Calciorthids, fine loamy mixed, thermic). Close agreement was observed between measured and simulated leaf area extension. This implies
predictive use of the model for simulating the leaf area extension of winter wheat as a function of soil moisture stress in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop modelling
  • Leaf area extension
  • Soil moisture stress