اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه مینی سوتای آمریکا

چکیده

بیماری زایی 16 جدایه مختلف قارچ Fusarium culmorum که از نواحی مختلف واشنگتن، داکوتای شمالی و مینه سوتا جمع آوری شده بود روی ارقام و لاین های جو Chevron , Morex , CI 9539 , M84-931 و M84-942 در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. واکنش ارقام و لاین هایKarl , Larker , Morex , Robust , M48 , M66 , M69 , Chevron , CI 9539 و Excel نسبت به مخلوط 16 جدایه قارچ در مزرعه نیز تعیین گردید. براساس نتایج حاصل، بیماری زایی جدایه های 10 , 25 و 27 از سایر جدایه ها شدیدتر و بیماری زایی جدایه های 11، 15 و 30 از سایر جدایه های مورد آزمایش کمتر بود (P<0.05) . درصد جوانه زدن ارقام CI 9539 و Chevron می باشد که در این دو رقم درصد جوانه زدن به ترتیب 61 و 3/66 بوده است. در رقم Morex درصد جوانه زدن بذور 8/46 بوده که از سایر ارقام و لاین ها کمتر بوده است (P<0.05). درصد گیاهچه های مرده در لاین M84-942 5/17 بود که از سایر ارقام و لاین ها بیشتر بوده است (P<0.05). درصد وزن خشک ریشه در لاین M84-931 و رقم Chevron به ترتیب 7/82 و 2/76 که از سایر ارقام و لاین های مورد آزمایش بیشتر بوده است (P<0.05). در آزمایش های مزرعه ای آلودگی سنبلچه ها در رقم Chevron 3 درصد بوده که حداقل آلودگی را نسبت به بیماری فوزاریوز سنبله جو نشان داد. درصد آلودگی سنبلچه ها در ارقام CI 9539 و Morex به ترتیب 18 و 19 و در سایر لاین ها بین 20 تا 35 درصد متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between barley lines / cultivars and isolates of Fusarium culmorum

نویسندگان [English]

  • Hassan Reza Etebarian 1
  • R D Wilcoxson 2
چکیده [English]

16 isolates of Fusarium culmorum obtained from Washington, North Dakota and Minnesota were tested for pathogenicity on five cultivars and lines: Chevron, CI 9549, Excel, Karl, Larker, Morex, Robust, M48, M66 and M69 were evaluated for reaction to the mixture of all isolates of the pathogen under field condition. The results of glasshouse test indicated that the isolates 10, 25 and 27 were the most virulent and isolates 11, 15 and 30 were the least virulent (P<0.05). Percentage of seed germination of M84-942 and M84-931 were 78.7% and 89.4%, respectively and were greater than those of CI 9539 (61%) and Chevron (66.3%) and that of Morex (46.8%) was significantly less than those of the others (P<0.05). The percentage of postemergence seedling blight in M84-942 (17.05%) was greater that those of the other cultivars and lines (P<0.05). Percentage of dry weight of roots in M84-931 and Chevron were 82.70 and 76.15, respectively and were greater than those of the others (P <0.05). The results of head blight test showed that Chevron had the least blight and percentage of necrotic spikelets in this cultivars was 3% and percentage of infected spikelets in CI 9539 and Morex were 18% and 19%, respectively and those of the other cultivars varied from 20% to 35%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivar and Line
  • Fusarium culmorum
  • Resistance
  • Susceptibility
  • Virulent