بررسی اثر مواد شیمیایی بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه بریده رقم Ilona

نویسندگان

1 مربی پژوهش، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی، محلات، استان مرکزی

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، تهران

چکیده

ماندگاری گل های شاخه بریده با استفاده از ترکیبات مؤثر در بهبود توازن هورمونی و روابط آبی و یا کاهش رشد باکتری ها در بافت آوند چوبی افزایش می یابد. لذا تأثیر چند ماده شیمیایی بر ماندگاری گل های شاخه بریده رز رقم ایلونا برای معرفی مواد نگهدارنده فراوان تر، سالم تر و کم هزینه تر بررسی و باتوجه به میزان تأثیر و هزینه مقایسه اقتصادی شد. آزمایش با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از تیمارهای هیپوکلریت سدیم، تیوسولفات نقره ، سولفات نیکل، استات روی، کلرید کبالت، سولفات آلومینیوم و هیدروکسی کینولین سیترات به روش نبضی انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای 400 پی پی ام کلرور کبالت و 800 پی پی ام سولفات آلومینیوم بیشترین تأثیر را روی کیفیت دارند. تیمار 400 پی پی ام تیوسولفات نقره و 800 پی پی ام سولفات آلومینیوم بهترین تیمارهای مؤثر بر ماندگاری بودند (05/0 >P). تیمار 600 پی پی ام هیدروکسی کینولین سیترات و 600 پی پی ام کلرید کبالت به ترتیب اقتصادی ترین و پرارزش ترین تیمارها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of chemical treatments on the longevity and quality of Rosa hybrida 'Ilona' cut flowers

نویسندگان [English]

  • Behzad Edrisi 1
  • Ali Kalaie 2
  • Asghar Hosseini nia 1
چکیده [English]

The vase life of cut flowers prolong by some compounds, which can improve their hormonal regulation and water relations or reduce microbial growth in xylem tissu. The effect of chemical treatments on vase life longevity of Rose 'Ilona'.
A randomized complete block design with three replications conducted with following the treatments of Control, STS , Nickel sulfate, Cobalt chloride, Aluminum sulfate, Zinc acetate, HQC and sodium hypochlorite.
The CoCl2 400 mg.l-1 and Al2(SO4)3 at 800 mg.l-1 extended vase life and STS at 400 mg.l-1 and Al2(SO4)3 at 800 mg.l-1 and maintained flower quality of roses better than other treatments (P< 0.05).
The benefit-cost ratio method showed that HQC was the most profitable treatment and CoCl2 600 mg.l-1 had highest value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobalt chloride
  • Pulsing
  • Rose (Rosa hybrida 'Ilona'.)
  • vase life